header_logo.png
Zeiss Vision Store

Wij laten voor heel even onze West-Vlaamse bescheidenheid varen en durven luidop zeggen dat wij DE optiekzaak zijn die u de beste garanties biedt op een scherp zicht. Dat kunnen wij dankzij onze unieke samenwerking met ZEISS en omdat wij beschikken over de meest gesofisticeerde metingsapparatuur in België. En daar zijn we trots op. 

Zeiss Vision Store

Wij laten voor heel even onze West-Vlaamse bescheidenheid varen en durven luidop zeggen dat wij DE optiekzaak zijn die u de beste garanties biedt op een scherp zicht. Dat kunnen wij dankzij onze unieke samenwerking met ZEISS en omdat wij beschikken over de meest gesofisticeerde metingsapparatuur in België. En daar zijn we trots op. 

Privacy Policy

1 uw privacy

 

Optiek Decraene bvba , Doornikserijksweg 155 A te Bellegem , RPR  Gent , afdeling Kortrijk Be 0871 091 771 gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens waarbij deze worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

 

2 verwerking persoonsgegevens

 

Indien u klant bent bij Optiek Decraene verwerken wij een aantal gegevens. Dit kan onder andere gaan over :

 • Uw identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geboorteplaats, datum)
 • Uw contactgegevens (telefoonnummer, email adres)
 • Financiële gegevens (rekening nummer, facturatiegegevens)
 • Uw hobby’s
 • Beelden van de I-terminal, I profiler of enig ander toestel. Deze beelden dienen om brilglazen optimaal te centreren of oogmetingen uit te voeren.
 • Beelden van onze bewakingscamera’s
 • Beelden voor de website of sociale media , na toestemming verkregen van de klanten of van hun ouders
 • Gegevens betreffende uw ogen en oogmetingen (zoals refractiewaarden, visus, keratometrie…)
 • Gegevens betreffende aandoeningen en medicatie die een invloed hebben of kunnen hebben op het functioneren van uw ogen .
 • Gegevens betreffende uw aankoop bij optiek Decraene oa in het kader van garantie en na – service (montuurgegevens, merk en type glazen, bestelwaardes, merk en type lenzen,…)
 • Publieke gegevens

Indien u geen klant bent bij Optiek Decraene , verwerken wij onder bepaalde voorwaarden, bepaalde gegevens zo u die zelf aan de optiekzaak heeft gegeven. Zo bijvoorbeeld in het kader van netwerkmomenten of in het kader van een relatie tot de optiekzaak als verkoper van producten of aanbieder van diensten.

 

3.Waarom verwerkt Optiek Decraene uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerken wij uw gegevens:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om klanten en orderbeheer feilloos te laten verlopen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit);
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het kader van garanties op fabricagefouten);
 • om herstellingen en bijbestellingen te kunnen doen;
 • om onze contracten correct te kunnen uitvoeren;
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om statistieken op te maken en testen uit te voeren;
 • voor commerciële prospectie of direct marketing, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. Optiek Decraene gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van een overeenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen in hoofde van de optiekzaak of om de evolutie van de oogafwijkingen en implicaties ervan te kunnen naslaan). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen. Boekhoudkundige gegevens worden 7 jaar bewaard, wat de wettelijke termijn is.

 

5 bewaring en beveiliging van de gegevens en de overeenkomst


Uw gegevens en de overeenkomst  worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
De servers van optiek Decraene bevinden zich op volgend adres:
Doornikserijksweg 155 A

8510 Bellegem

 

Optiek Decraene heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren.

 

 

6  Kunnen we uw gegevens doorgeven?

 

Optiek Decraene zal uw gegevens niet verkopen aan derde partijen.

Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan leveranciers in het kader van een bestelling. Enkel de noodzakelijke gegevens in het kader van de bestelling worden doorgegeven, eventueel inclusief de naam en voornaam van de persoon voor wie de bestelling doorgevoerd wordt. Ook kunnen gegevens worden doorgeven aan oogartsen of andere artsen in overleg met de klant.

Verder kan de optiekzaak - in het kader van de outsourcing van bepaalde taken - gegevens doorgeven aan - zorgvuldig geselecteerde - derde partijen die in opdracht van de optiekzaak bepaalde gegevens verwerken. De optiekzaak doet hiervoor uitsluitend beroep op derde verwerkers die volgens haar afdoende garanties bieden op de bescherming van deze gegevens. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren.

 

7  Uw rechten als individu

 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die Optiek Decraene verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht

U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.

In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.

Indien u vermoedt dat de optiekzaak bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan de optiekzaak heeft verstrekt, bij de optiekzaak op te vragen of aan de optiekzaak te vragen deze over te dragen aan een derde partij.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

 

8 Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

 

U kan uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Optiek Decraene , Doornikserijksweg 155 A , 8510 Bellegem, ter attentie van de ‘GDPR verantwoordelijke’ of door een e-mail te zenden naar . Optiek Decraene behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen aan partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kan de optiekzaak o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart te willen overmaken. Op die manier kan de optiekzaak er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan de optiekzaak richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn - en uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek - behandeld en beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. De optiekzaak zal u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging. Mocht de GDPR verantwoordelijke beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt hij of zij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld. Indien u niet akkoord gaat met het standpunt van de optiekzaak kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.

 

 

9 U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie

 

Optiek Decraene kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.optiekdecraene.be. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be). Vanzelfsprekend kunt u de optiekzaak ook contacteren indien u nog bijkomende vragen zou hebben.